Pétanque Hageland

Petanque Competitie

Algemene informatie ivm de pétanquecompetitie

Documenten nodig voor deelname aan een wedstrijd

Er is een spelerskaart verplicht. Men moet vóór de wedstrijd, per set, de voornaam, familienaam en de
lidnummer van de spelers per ploeg op het wedstrijdblad vermelden voor aanvang van elke set. Het tonen van
de spelerskaart is verplicht voor elke set. Indien de speler geen kaart kan voorleggen, mag deze niet spelen.
Ook is het verplicht om een kopij bij de hand te hebben van het competitiereglement en het internationaal
reglement.

Onvoorziene afwezigheid van een ploeg voor een wedstrijd

Een ploeg die door overmacht niet tijdig aanwezig kan zijn voor het betwisten van haar wedstrijd, is verplicht
onmiddellijk de tegenstrever en de competitieleider te verwittigen en de wedstrijd dient binnen de veertien dagen
gespeeld te worden.

Forfait

Wanneer een ploeg 30 minuten na het startuur nog steeds niet op het speelveld is en nog niets van zich laten horen heeft, kan de aanwezige ploeg forfait eisen. De ploegverantwoordelijke verwittigd dan de competitieleider welke dan verder zal beslissen. Indien het forfait wordt aanvaard, dan krijgt de aanwezige ploeg 4 setpunten winst met een stand van 13 setpunten tegen 0. De afwezige ploeg moet tevens ook een boete betalen van 10€.

Aanvangsuren

Het aanvangsuur wordt door de thuisploeg vóór het kampioenschap samen met de wedstrijdsdag bij de inschrijving
meegedeeld (aanvangsuur ten vroegste 19h).
Wanneer door een fout van één of beide ploegen de wedstrijd niet kan aanvangen ten laatste 30 minuten na het
vastgelegde aanvangsuur kan de wedstrijd alsnog aanvangen als beide kapiteins tekenen voor akkoord. Zoniet
wordt de wedstrijd uitgesteld en binnen de 14 dagen gespeeld. Dag en uur worden door beide kapiteins
overeengekomen.
Gevallen van heirkracht, overmacht of eventuele betwistingen worden beoordeeld door het dagelijks bestuur.
Bij wijzigingen van het beginuur dient dit op voorhand aan het dagelijks bestuur te worden meegedeeld (minstens 2 dagen op voorhand).

Starten der wedstrijden

De accomodaties dienen klaar te zijn 15 minuten voor het vastgestelde aanvangsuur.

Wedstrijdblad

De thuisploeg dient 3 wedstrijdbladen te voorzien. Eén exemplaar voor de competitieleiding, één exemplaar voor
de tegenstrever en één exemplaar voor zichzelf.
Het wedstrijdblad wordt bijgehouden door een verantwoordelijke van de thuisploeg.
Op het wedstrijdblad vermeld men de namen (voornaam en achternaam) van de spelers per ploeg, de setstanden,
het saldo en de namen van de ploegen met de behaalde setpunten, waarna het ondertekend wordt door beide
kapiteins.

Meedelen van de uitslag van een wedstrijd

De uitslag (eindscore en setstanden) wordt door de thuisploeg telefonisch meegedeeld op het nummer
0471 / 51 32 76 (sms of tel), of via e-mail (), vóór de zondagmiddag volgend op
de wedstrijd. Indien de uitslag via email wordt doorgestuurd is het aangeraden om een leesbevestiging te vragen
zodat men zeker is dat deze door gekomen is.
De uitslag kan ook doorgestuurd worden via de website onder "Uitslagen doorsturen".
Het wedstrijdblad dient binnen de 8 dagen op het volgend adres bezorgd te worden :
Blijstraat  19A, 3473 Waanrode.   Bij verzuim wordt een 1 punt afgetrokken.

Verplaatsen of uitstellen van wedstrijden

- Een wedstrijd kan alleen verplaatst worden bij wederzijds akkoord van de beide ploegverantwoordelijken.
- Een wedstrijd kan uitgesteld worden omwille van weersomstandigheden of onbespeelbaar terrein. In dit geval wordt
de tegenploeg, indien nog mogelijk, telefonisch verwittigt.
- Een verplaatste wedstrijd wordt zo snel mogelijk gespeeld .
- Alle verplaatste wedstrijden moeten ten laatste voor de laatste twee competitiewedstrijden gespeeld zijn.
- Indien de weersomstandigheden slecht worden of door bijvoorbeeld lichtuitval moet er gestopt worden met spelen.
Indien er na 30 minuten nog niet kan gespeeld worden moet, na onderling overleg, de wedstrijd binnen de 7 dagen
verder gespeeld worden vertrekkende van de laatste setstand. De wedstrijdbladen worden aan de 2 kapiteins
gegeven zodat er geen wijzigingen aan de score kunnen gemaakt worden.

Benodigdheden

De thuisploeg voorziet in :
- een cochonet (but)
- een meter
- een scorebord (of een markeerder)
- wedstrijdblad in drie exemplaren
- verlichting van het terrein
- competitiereglement en internationaal reglement